Drobečková navigace

Úvod > Škola > Měsíční plán 1. ročník

Plán na červen

ČJ - péče o čtení s porozuměním, snaha o dobrý přízvuk, čtení delších textů, zvyšování plynulosti, prvky výrazného čtení, dramatizace, vlastní výtvarné zpracování, písanka č. 4 dokončení, modulace souvislé řeči, tempo, intonace, přízvuk, souhrnné opakování, upevňování učiva

M - základní útvary v rovině, základní útvary v prostoru - koule, krychle kvádr, válec, přirozená čísla do 20, porovnávání čísel do 20, znázorňování vztahu rovnosti či nerovnosti, vlastní vytváření slovních úloh, upevňování učiva

PRV - věci a činnosti kolem nás, jak lidé cestují (bezpečné chování v silničním provozu), situace hromadného ohrožení (šikana, týrání), vztah člověka a přírody

Plán na květen

ČJ - hlásky a písmena G g, slova s ď, ť, ň,  slabiky di ti ni dě tě ně bě pě vě mě, zvyšování plynulosti čtení delších slov a slov se shluky souhlásek, péče o čtení s porozuměním, vlastní četba, písanka - přepis slov, vět, opis vět, věcné naslouchání, pozorné, soustředěné.

M - číselná osa, slovní úlohy s přechodem 10 - řešení a tvoření úloh, které vedou ke vztahu o více, o méně, přirozená čísla do 20, vlastnosti početních operací, použití přirozených čísel k popisu situací ze života. 

PRV - Lidé a čas - orientace v čase, dny v týdnu, kalendář, roční období, měsíce, hodiny, režim dne

Plán na duben

Čj - hlásky a písmena  Ř ř, Ch ch, F f, technika čtení, pozorné čtení, plynulé. Základní literární pojmy - hádanka, rozpočítadlo, říkanka, báseň, pohádka, kniha, čtenář, divadelní představení. Spisovné vyjadřování, beseda o vlastní knize, reprodukce, vyprávění. Písanka - opis, přepis, slova se slabikotvorným r l, slova složitější stavby.

M - desítková soustava, přirozená čísla do 20, číselná osa, správné zapisování čísel 0 -20, vlastnosti početních operací, sčítání a odčítání s přechodem v oboru čísel do 20, opakování a procvičování učiva geometrie

PRV - Jaro - stromy a keře na jaře, jaro na statku - hospodářská zvířata, živočichové ve volné přírodě, rostliny, roční období, opakování tematického celku Jaro

Plán na březen

Čj - hlásky a písmena H h, B b, Č č, Ž ž, praktické čtení, výtvarné zpracování přečteného textu, čtení se dvěma souhláskami uprostřed, dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, písanka č. 3 - opis, přepis slov a vět, rozlišení slabik, slov, hlásek

M - porovnávání čísel v oboru 0 - 20, číselná osa, přirozená čísla do 20, zápis čísla, vlastnosti početních operací, vztahy o  více, méně, slovní úlohy, znázornění a zápis

Prv - dokončení tématu Člověk, nové téma - Jaro - jaro je tady, příroda na jaře 

Plán na únor

Čj - čtení se dvěma souhláskami na začátku, hlásky a písmena Š š, R r, C c, au, ou, písanka č. 2 dokončení, přepis slov, krátkých vět, technika čtení - pozorné a plynulé čtení, sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin

M - přirozená čísla do 20, základní útvary v rovině, trojúhelníky, čtverec, kruh, obdélník - opakování, základní časové pojmy, správně používá pojmy dříve, později, včera, dnes

PRV - Člověk - poznáváme své tělo, základní stavba těla, osobní hygiena a péče o zevnějšek, první pomoc, nemoc, drobné úrazy a poranění

Plán do konce ledna

ČJ - hlásky a písmena Z z, D d, K k, vyprávění o prožitých zkušenostech - časová posloupnost děje, dramatizace pohádky, základní literární pojmy - hádanka, říkanka, hry s rýmy, intonací

M - přirozená čísla 0 - 10, vlastnosti početních operací s čísly, slovní úlohy, rozklad čísel, dopočítávání, samostatné tvoření početních operací

Prv - opakování téma Zima - zimní měsíce, oblečení, počasí, tradice a svátky, zimní sporty, zvířátka v zimě

 3. 1. - 13. 1. 2023

ČJ - hlásky a písmena V v, psaní slov a vět, skládání vět, nácvik techniky psaní, vyprávění - zážitky z Vánoc, interpretace slyšeného textu, tradice - Tři králové

M - sčítání a odčítání přirozených čísel 1 - 10, slovní úlohy, porovnávání, vlastnosti početních operací

Prv - zima - příroda v zimě, oblékání vhodné na zimu, zimní sporty

19. 12. - 21. 12.

Vánoční těšení:

PO - pohádky, soutěže, odpoledne dílničky

ÚT - výlet do vánočního Brna

ST - rozdání dárečků, povídání, cukroví, čaj, odpoledne vystoupení v kostele

Všem přeji krásné a pohodové Vánoce!

12. 12. - 16. 12.

ČJ - opakování probraných hlásek, nové písmeno N n, tradice Vánoc, advent, příprava na Vánoce - vyprávění, čtení, poslech pohádky, čtení s porozuměním, skládání slov a vět, základní literární pojmy - báseň, pohádka, zimní a vánoční básničky, hádanky se zimní tematikou

M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 10, číselná osa, porovnávání, zápis slovních úloh, psaní číslic

PRV - téma Zima - Vánoce v rodině

5. 12. - 9. 12.

ČJ - hlásky a písmeno Y y, skládání slov z písmen, slabikování, vyprávění o zimě, přednes básně na Mikuláše, čtení slov, spojování slov - slovo - obrázek

M - odčítání v oboru čísel do 9, vytváření slovních úloh, dopočítávání do 9, porovnávání, zápis příkladů

PRV - zima - počasí, zimní měsíce, příroda v zimě

28. 11. - 2. 12.

ČJ - písanka 1 - nácvik psaní velkých písmen, psaní slabik a slov, hlásky a písmena J, j, skládání slov a vět, praktické a věcné naslouchání - reprodukce textu, dramatizace říkanky

M - sčítání a odčítání do 9, závislosti a jejich vlastnosti, porovnávání čísel, slovní úlohy - vytváření úloh z praktického života

PRV - Moje obec - rozdíl mezi vesnicí a městem, ČR - místo, kde žiji, hlavní město, česká státní hymna, vlajka ČR

21. 11. - 25. 11.

ČJ - Čtení slabik a slov z nich složených, volná reprodukce slyšeného textu, hlásky a písmena T, t, písanka - velká písmena

M - Sčítání a odčítání do 9, slovní úlohy, vlastnosti početních operací, vytváření konkrétního souboru s daným počtem prvků

PRV - Opakování téma Rodina

14. 11 . - 18. 11.

ČJ - skládání a spojování slov, slabik, hledání rýmů, opakování probraných hlásek - upevnění učiva, nácvik psaní

M - slovní úlohy, sčítání a odčítání do 8

Prv - rodina

7. 11. - 11. 11.

ČJ - opakování probraných hlásek, reprodukce slyšeného textu, vyprávění, hádanky a slovní hříčky, písanka - psaní slabik, tvorba slov a vět, tematický den - sv. Martin

M - Sčítání a odčítání do 8, vlastnosti početních operací s čísly, psaní číslic, porovnávání

Prv - Rodina - postavení členů v rodině, funkce rodiny, příbuzenské vztahy,

31. 10. - 4. 11.

ČJ - čtení otevřených slabik, hlásky a písmena I i í, čtení slabik a slov z nich složených, čtení slabik se souhláskou na konci , základy techniky mluveného projevu - dýchání, tvoření hlasu, výslovnost

M - Sčítání a odčítání do 7, tvorba slovních úloh, dopočítávání, posloupnost čísel

Prv - Rodina - moje rodina, členové rodiny, povinnosti v rodině, společné zájmy, vyprávění na téma dušičky - návštěva místního hřbitova

24. 10. - 28. 10.

ČJ - opakování všech probraných hlásek, čtení otevřených slabik, skladba slova, modulace souvislé řeči

M - opakování + - do 6, samostatné tvoření příkladů, slovní úlohy

PRV - opakování téma Podzim

Přeji všem krásné podzimní prázdniny!

17. 10. - 21. 10.

ČJ - Analýza a syntéza slabik, čtení otevřených slabik, písanka - nácvik psaní prvních písmen a slabik, dramatizace pohádky, vyprávění zážitků z Večerníčků, sluchové rozlišení hlásek

M - rozklad čísel v oboru do 6, číselná osa, obrázkové příklady - samostatné tvoření příkladů, tvorba slovních úloh, porovnávání čísel v oboru do 6

PR - Podzim na poli, zemědělci na poli, sklizeň, čtení a poslech pohádky O veliké řepě

10. 10. - 14. 10.

ČJ - hlásky a písmeno P, p, U, u, analýza a syntéza slabik, čtení otevřených slabik, nácvik psaní písmen - zobratňovací cviky,  intonace hlasu, rytmus slova, modulace souvislé řeči 

M - rozklad čísel v oboru do 5, tvorba slovních úloh na příkladech z praktického života, posloupnost čísel, číselná osa

PRV - Podzim - podzim na zahradě, pojmenovávání zeleniny a ovoce, ochutnávání ovoce a zeleniny

3. 10. - 7. 10.

ČJ - hlásky a písmeno S, s, O, o, analýza a syntéza slabik, čtení otevřených slabik, hry s rýmem, sluchové rozlišení hlásek

M - sčítání a odčítání v oboru do 5, opakování numerace a nácvik psaní č. 5, rozklad čísel, zápis jednoduchých slovních úloh, porovnávání čísel, doplňování čísel do číselné řady

PRV - Podzim - živočichové na podzim - čtení pohádky O poslední vlaštovce, podzim v sadu, rozpoznávání ovoce a zeleniny

26. 9. - 30. 9.

ČJ - nácvik sluchové a zrakové percepce, hlásky a písmena M, m, A, a, L, l, E, e, nácvik čtení slabik, přiřazování a určování hlásek do slov, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby, sv. Václav - základní informace

M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 4, 5, nácvik psaní čísla 4, 5, početní operace +, -, menší, větší, rovná se, tvoření příkladů

PRV - opakování téma Škola, nové téma Na podzim - barvy podzimu, podzimní počasí

19. 9. - 23. 9.

ČJ - nácvik uvolňování ruky, dětská říkadla s pohybem, hry s prsty, vyprávění známé pohádky, hlásky a písmena M, m, rozvoj slovní zásoby, cvičení paměti a pozornosti

M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 3, znázorňování počtu, nácvik psaní čísla 1, 2, 3, základní útvary v rovině - čtverec, trojúhelník, obdélník

PRV - doprava - dopravní situace, rizikové situace a místa, bezpečné chování

12. 9. - 16. 9.

ČJ - dýchací cvičení, nácvik uvolňování ruky, rozvoj zrakové a sluchové percepce, určování prostorové orientace, dramatizace pohádky O veliké řepě,  přednes básně Povídám, povídám pohádku

M - znázorňování a určování počtu do 5, dopočítávání, číselná osa, předmatematické představy, porovnávání počtu

PRV - klima třídy, popis, pravidla, bezpečnost, činnosti o přestávce, v družině