Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada se skládá ze tří členů:

Předsedkyně:

Bc. Lenka Věchetová - zástupce školy

Členové:

Ing. Jan Helešic - zástupce obce

Mgr. Hana Štefková - zástupce rodičů

 

§ 167 ( Školský zákon - 561/2004 Sb.)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníků školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období školské rady jsou tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

§168 ( Školský zákon - 561/2004Sb.)

Školská rada:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
  • Podává podměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • Podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 


 Zápis ze zasedání do školské rady 24.4.2023.doc

Jednací řád školské rady.doc